XAMPP – Fix lỗi trên Xampp, phpMyadmin

Fix lỗi trên XAMPP

Tổng hợp tất cả các vấn đề với XAMPP

Maximum execution time in phpMyadmin

Lỗi xảy ra khi bạn tải lên phpMyadmin database có kích thước lớn, cần nhiều thời gian để tải lên. Vì vậy, hãy thay đổi thông số trên config.default.php để tăng thời gian chờ.

Truy cập:

xampp\phpMyAdmin\libraries\config.default.php

Tìm dòng: $cfg[‘ExecTimeLimit’] = 600;

Thay số 600 lên cao hơn, ví dụ 6000 chẳng hạn.

Mặc định Maximum execution time tính bằng giây, điền 0 là không giới hạn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *